LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Fundusze Inwestycyjne

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Zajmujemy się pomocą prawną dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych.

W tym zakresie działania kancelarii obejmują:

 • przygotowanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych, regulaminów, planów systematycznego oszczędzania, indywidualnych planów inwestycyjnych, dokumentacji związanej z prowadzeniem indywidualnych kont emerytalnych, umów i treści innych czynności prawnych dotyczących towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy, w tym umów dotyczących nabywania i zbywania instrumentów finansowych przez fundusze,
 • reprezentowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie:
  • uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych,
  • zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • wprowadzanie na rynek polski (notyfikacja) zagranicznych funduszy inwestycyjnych,
 • tworzenie zamkniętych funduszy inwestycyjnych, gwarantowanych zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz sporządzanie prospektów emisyjnych emisji certyfikatów inwestycyjnych fundusz oraz ich wprowadzanie do publicznego obrotu,
 • tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych, funduszy z wydzielonymi subfunduszami,
 • połączenia funduszy inwestycyjnych otwartych,
 • przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym,
 • tworzenie funduszy podstawowych wraz z funduszami powiązanymi,
 • tworzenie funduszy hedgingowych.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024