LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Rynki kapitałowe

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Zajmujemy się pomocą prawną dla spółek zamierzających dokonać emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym na rynku NewConnect lub planujących wyemitować obligacje. Przygotowujemy prospekty emisyjne oraz inne dokumenty związane z obrotem giełdowym. Świadczymy także pomoc prawną w zakresie pozagiełdowego obrotu papierami wartościowymi.

Doradztwo na rzecz emitentów, inwestorów, domów maklerskich i innych instytucji rynków finansowych obejmuje:

 • zagadnienia regulacyjne, zezwolenia,
 • emisje i obrót na rynkach regulowanych instrumentami finansowymi nie będącymi papierami wartościowymi oraz emisję i obrót instrumentami zaliczanymi do tzw. krótkoterminowych papierów dłużnych, oferowanych przez działające na polskim rynku banki (bony dłużne, weksle inwestycyjne, etc.),
 • emisje GDR i ADR emitowane w oparciu o akcje polskich spółek,
 • transakcje CDO, transakcje MBO, transakcje kapitałowe,
 • prywatne oferty akcji, transakcje z wykorzystaniem derywatów - doradztwo w zakresie ISDA Master Agreements, zakładanie, nabywanie i zbywanie oraz obsługa domów maklerskich, zakładanie, nabywanie i zbywanie oraz obsługa funduszy inwestycyjnych,
 • prawne aspekty obrotu papierami wartościowymi, transakcjami terminowymi, opcjami i innymi produktami finansowymi,
 • przeprowadzanie analiz prawnych podmiotów działających na rynkach finansowych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
 • zagadnienia dystrybucji jednostek funduszy UCiTS na polskim rynku,
 • tworzenie i reorganizację towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich, włączając w to przygotowanie struktury prawnej tych podmiotów oraz dostosowanie ich regulacji wewnętrznych do wymogów polskiego prawa,
 • emisje własne (placements) i oferty funduszy,
 • programy akcjonariatu pracowniczego,
 • konsultacje w zakresie polityki informacyjnej: raporty bieżące, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji, zawiadomienia o transakcjach akcjami przez członków zarządu lub rady nadzorczej.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024