LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Prawo konkurencji i antymonopolowe

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Oferujemy profesjonalne doradztwo z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji i konsumentów, w tym między innymi w ramach przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych oraz łączenia i podziału spółek.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach związanych z zastosowaniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pomagamy w eliminowaniu nieuczciwych praktyk konkurentów (w szczególności nieuczciwej reklamy i naśladownictwa produktów) oraz przy zadośćuczynieniu ich negatywnym skutkom.

Mamy długoletnie doświadczenie w egzekwowaniu prawnej odpowiedzialności podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe informacje dotyczące działalności naszych klientów (m.in. inspirowane artykuły prasowe i inne wypowiedzi medialne). Reprezentujemy naszych Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądem antymonopolowym.

Praktyka kancelarii w dziedzinie prawa konkurencji dotyczy jej dwóch podstawowych obszarów działania. Pierwszym z nich jest obsługa prawna transakcji fuzji i przejęć, obejmująca m.in. reprezentację klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących kontroli koncentracji, ewentualnie przed Komisją Europejską (w zakresie koncentracji posiadającej wymiar wspólnotowy).

Drugim z tych obszarów jest ocena poszczególnych działań klienta w obrocie gospodarczym (w postaci umów lub nieformalnych praktyk biznesowych) mogących mieć znaczenie na gruncie prawa konkurencji – szczególnie wobec zakazu nadużywania dominującej pozycji oraz innych praktyk ograniczających konkurencję.

Ponadto, w ramach praktyki sporów sądowych reprezentujemy Klientów w sądowych postępowaniach gospodarczych mających za przedmiot sankcje z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Posiadamy doświadczenie w sektorze chemicznym (środki ochrony roślin, farby, kleje i lakiery).

Specjalizujemy się również w:

  • aspektach praktyk ograniczających konkurencję,
  • zagadnieniach szczegółowych związanych z ochroną konkurencji w różnych sektorach,
  • zagadnieniach związanych z kontrolą i kształtowaniem się cen.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024