LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Nasze publikacje

Jak wymienić prawo jazdy polskie na zagraniczne?

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz legal alert wypełnij formularz.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.Akceptuję regulamin*.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, moich danych osobowych, zgodnie z polskim prawem, w szczególności zaś przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu i zakresie niezbędnym dla dostarczania mi przez powyższą spółkę w formie elektronicznej informacji o bieżących zmianach stanu prawnego (tzw. legal alert). Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo – w każdym czasie – do wglądu do moich danych osobowych gromadzonych przez powyższą spółkę oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

8 Lipiec 2019

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

A. Państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w okresie ważności prawa jazdy.
Do państw członkowskich Unii Europejskiej należą:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa członkowskie EFTA:
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

B. Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.
Wykaz Stron Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.:
Republika Południowej Afryki, Albania, Austria, Bahamy, Królestwo Bahrajnu, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Kooperacyjna Republika Gujany, Iran, Izrael, Serbia i Czarnogóry, Kazachstan, Kongo, Kuba, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Monako, Mongolia, Niemcy, Niger, Norwegia, Pakistan, Rosja, Rumunia, San Marino, Senegal, Seszele, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Republika Środkowoafrykańska, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe.

C. Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.
Wykaz Stron Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.:
Albania, Algieria, Argentyna, Australia, Austria, Bangladesz, Barbados, Belgia, Benin, Botswana, Bułgaria, Burkina Faso, Kambodża, Kanada, Republika Środkowoafrykańska, Chile, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuba, Cypr, Czechy, Kongo, Dania, Dominikana, Ekwador, Egipt, Fidżi, Finlandia, Francja, Gruzja, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Watykan, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Japonia, Jordania, Kirgistan, Laos, Liban, Lesotho, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Malezja, Mali, Malta, Monako, Czarnogóra, Maroko, Namibia, Holandia, Nowa Zelandia, Niger, Nigeria, Norwegia, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Korea Południowa, Rumunia, Rosja, Rwanda, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Południowa Afryka, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Syria, Tajlandia, Togo, Trinidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Wietnam, Zimbabwe

D. Państwo, z którym Polska zawarła dwustronną umowę o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy.
Państwa z którymi Polska podpisała dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy:
Japonia, Republika Korei.
Ważne! Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem.
Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.
Prawo jazdy wydawane będzie osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

1.przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
• ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
• z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo

2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście:
• w urzędzie starostwa powiatowego w twoim miejscu zamieszkania,
• w urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
• w urzędzie dzielnicy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania – jeśli mieszkasz w Warszawie,
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – jeśli jesteś dyplomatą.
Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY WYMIENIĆ PRAWO JAZDY?

W celu wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy, musisz przygotować:
• wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
• załączniki do wniosku:

a. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

b. kserokopia posiadanego prawa jazdy,

c. tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej – nie dotyczy krajowych praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,

e. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy

f. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

JAKA JEST OPŁATA ZA WYMIANĘ ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY?

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Jeżeli będziesz załatwiać sprawę przez pełnomocnika, to dodatkowo uiszczasz opłatę skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Potwierdzenie wniesienia w/w opłat powinieneś załączyć do wniosku.

ILE TRWA ZAŁATWIENIE SPRAWY W URZĘDZIE?

Sprawa powinna być załatwiona w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku.
W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej, organ musi wystąpić o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy do organu, który wydał prawo jazdy, co znacząco wydłuża termin realizacji wniosku.

Podstawa prawna:

• Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
• Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151¬¬¬),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231, z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.).

<< %Powrót%


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2020