LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Nasze publikacje

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustawach – ochrona rynku kapitałowego zgodna z unijnymi wytycznymi

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz legal alert wypełnij formularz.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.Akceptuję regulamin*.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, moich danych osobowych, zgodnie z polskim prawem, w szczególności zaś przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu i zakresie niezbędnym dla dostarczania mi przez powyższą spółkę w formie elektronicznej informacji o bieżących zmianach stanu prawnego (tzw. legal alert). Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo – w każdym czasie – do wglądu do moich danych osobowych gromadzonych przez powyższą spółkę oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

30 Listopad 2016

 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Wzmocnienie ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym – to podstawowe cele przeprowadzonej nowelizacji ustawowej. Ich osiągnięciu służy przede wszystkim wprowadzenie do polskiego prawa regulacji unijnych. Nowe rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych i nadużyć na rynku kapitałowym oraz zapewnią większe bezpieczeństwo systemom rozrachunku papierów wartościowych.

Przede wszystkim wdrożono dyrektywę 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD) i dyrektywę 2015/2392 w sprawie rozporządzenia europejskiego nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia. Nowe regulacje umożliwią też stosowanie rozporządzenia unijnego nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR).

Dyrektywa MAD i rozporządzenie MAR zastąpiły dyrektywę 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku. Nowe przepisy zapewnią też stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz umożliwią stosowanie rozporządzenia 236/2012 (rozporządzenie CSDR).

Aby wyeliminować nadużycia, które szkodzą integralności rynków finansowych i zaufaniu inwestorów do instrumentów finansowych, i do samego rynku, prawodawca europejski zdecydował, że na poziomie dyrektywy MAD uregulowane zostaną kwestie związane z sankcjami karnymi za nadużycia na rynku finansowym.

W związku z implementacją dyrektywy MAD, w polskich przepisach podwyższono maksymalną sankcję karną z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnianie informacji poufnej, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Natomiast nie będzie zmieniona sankcja karna za wykorzystanie informacji poufnej oraz dokonywanie manipulacji na rynku finansowym (w tym przypadku dyrektywa MAD przewiduje sankcje w maksymalnym wymiarze co najmniej 4 lat pozbawienia wolności).

Z kolei bezpośrednie stosowanie rozporządzenia MAR wymagało uchylenia lub znowelizowania licznych przepisów prawa krajowego oraz ustanowienia maksymalnych, administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia, w wysokościach w nim wskazanych. W praktyce oznaczało to podniesienie tych kar, bo w rozporządzeniu MAR administracyjne kary pieniężne są drastycznie wyższe od obecnie obowiązujących w polskim prawie.

Jeśli chodzi o nadzór, rozporządzenie MAR zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia w prawie krajowym odpowiednich uprawnień nadzorczych umożliwiających organom nadzoru sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem transakcji na rynku kapitałowym, jak też ustanowienie sankcji administracyjnych za wskazane w rozporządzaniu naruszenia. Zobowiązania te realizuje projekt ustawy.

Celem rozporządzenia CSDR jest zwiększenie bezpieczeństwa systemów rozrachunku papierów wartościowych funkcjonujących w UE oraz poprawa ich wydajności.

Aby zapewnić stosowanie rozporządzenia CSDR wprowadzono przepisy umożliwiające organowi nadzoru, w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego, nałożenie na centralne depozyty papierów wartościowych oraz wyznaczone instytucje kredytowe – sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia.

Nowe regulacje powinny obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu przepisów, które mają wejść w życie 3 stycznia 2018 r.

(Źródło: KPRM)

<< Powrót


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2020